Perquè el transport sanitari no el pot fer un taxi

Fa uns dies, a Amposta, ha sorgit una plataforma que defensa el transport sanitari. Seria una bona notícia, si aquesta nova plataforma defensés el transport sanitari. Però no és així. El que defensen, és que el transport sanitari es faci amb taxi, un vehicle no reglamentari per a fer transport sanitari.

Des de Salvem les Ambulàncies no podem fer costat a una plataforma que defensa una proposta que va en contra dels interessos del transport sanitari en general, i molt menys, defensar una petició que està fora de la llei. Ho vam explicar aquí.

El transport sanitari només es pot fer amb ambulància. I d’ambulàncies, n’hi ha de diversos tipus. N’hi ha per fer urgències (les de color groc), n’hi ha per fer trasllats no urgents amb llitera (Blanques i blaves en la seva majoria), i n’hi ha per fer transport col·lectiu no urgent (com petits busos). I totes elles, són per fer transport sanitari.

Quines raons existeixen perquè un vehicle com el taxi no pot fer de transport sanitari?

La primera raó perquè un vehicle com el taxi no pot fer transport sanitari és el Reial Decret 836/2012 de 25 de maig. Aquest RD estableix les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera. I aquesta és una norma jurídica amb rang de reglament, per tant, l’administració (CatSalut, SEM i Regió Sanitària) l’ha de respectar i complir. Només per aquest motiu, un taxi no pot fer cap servei de transport sanitari, ni per l’equipament dels taxis, ni per la dotació necessària com són els tècnics (TES).

Però aquest Reial Decret no és l’única norma que ha de complir l’administració, també ha de respectar la mateixa Instrucció sobre Transport Sanitari del 07/2017 del CatSalut, i que té per objecte establir el marc organitzatiu del transport sanitari en el CatSalut, les modalitats o els tipus de transport sanitari, els criteris d’indicació, els procediments i circuits i els mecanismes de seguiment.

Només per aquestes dues normatives, un taxi no pot fer cap servei de transport sanitari. Però que és transport sanitari?

Que és transport sanitari no urgent

A la web del CatSalut sobre el transport sanitari no urgent diu que:

El transport sanitari és el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb la formació adequada. (Aquest últim punt només el compleix una ambulància. Ja que és el Reial Decret 836/2012 de 25 de maig vist anteriorment qui marca els tipus de vehicle i la dotació per a poder realitzar-lo).

El transport sanitari no urgent s’origina per la necessitat de prestar assistència sanitària no urgent a persones amb una limitació d’autonomia que els impedeixi el desplaçament en mitjans ordinaris de transport. Consisteix en el trasllat entre el domicili de l’usuari i un centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats.

Les modalitats del transport sanitari no urgent són individual o col·lectiu, en trasllats que majoritàriament són programats, i que han de ser sol·licitats amb prou antelació respecte al moment de realitzar el trasllat.

Perquè un metge no pot expedir un volant de transport sanitari al taxi?

La raó principal és que a la Instrucció sobre Transport Sanitari del 07/2017 del CatSalut el metge només pot expedir una sol·licitud de servei de transport sanitari, i que aquesta només té l’opció de triar els diferents tipus de transport (Individual o col·lectiu), urgent o no urgent. Enlloc surt el taxi com a opció.

Una altra cosa seria la prestació per rescabalament, i que aquesta opció la tria l’usuari. Pot fer-se en vehicle propi, tren, autobús, taxi, etc. I que la Regió Sanitària abona a l’usuari l’import establert pel desplaçament de l’usuari. Però aquesta modalitat no la pot expedir el metge, sinó que és la decisió de l’usuari. I per descomptat, el trasllat d’un usuari/a amb dret a rescabalament no es pot considerar mai com a transport sanitari.

Instrucció sobre Transport Sanitari del 07/2017 del CatSalut

Que diu la Instrucció sobre Transport Sanitari del 07/2017 del CatSalut sobre el transport sanitari no urgent. Aquell que volen fer, i fan els taxis:

5.2. Transport sanitari no urgent

És el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment sanitari o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària, en el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat.

Segons la situació clínica del pacient, el transport sanitari no urgent pot ser:

a) Transport sanitari individual: quan existeix una indicació justificada del professional sanitari responsable. En el cas que un pacient enllitat requereixi transport sanitari individual, s’ha d’especificar expressament.

b) Transport sanitari col·lectiu: per als pacients que no presentin cap dels criteris descrits en el transport sanitari individual.
En aquest cas, s’ha de fer amb el vehicle adequat assignat a la realització d’aquest tipus de servei, que trasllada un màxim de 6 pacients.

Tant el transport sanitari individual com el col·lectiu s’ha de realitzar amb una dotació de personal de dos tècnics en aquells casos en què la necessitat del transport del pacient ho requereixi i així ho indiqui el professional sanitari que fa la sol·licitud.

Segons el moment de la demanda, pot ser:

a) Transport sanitari programat: en el cas que la demanda o sol·licitud es comuniqui amb una antelació de 24 hores.
La comunicació s’ha de realitzar al més aviat possible des del moment en el qual es coneix la data i l’hora de I’assistència sanitària a rebre.
La consideració de transport sanitari programat ha d’evolucionar cap a un concepte de planificació conjunta. S’ha d’establir una programació coordinada per vetllar per l’ús racional dels recursos, que faciliti una millor prestació del servei i una satisfacció de l’usuari.
Cal considerar l’especial atenció per respectar les programacions de les consultes, proves i tractaments.
Els acords territorials entre els prestadors del servei i els centres sanitaris, d’acord amb els criteris i la coordinació de la regió sanitària, poden preveure escurçar el criteri horari esmentat en aquest punt.

b) Transport sanitari no urgent i no programat: en el cas que s’hagi de realitzar en un temps determinat i no previst (alta d’urgències, retorn de prova diagnòstica a un altre centre, etc.).
Aquest tipus de transport s’ha de realitzar en un temps màxim de 2 hores des de la seva demanda o sol·licitud, excepte quan l’activitat s’hagi demanat amb motiu de l’activació d’un pla d’emergències exterior a l’hospital; en aquest cas, s’ha de realitzar amb prioritat absoluta.

CatSalut. Instrucció 07/2017 Transport sanitari

I quines responsabilitats tenen les empreses de transport sanitari (ambulàncies)?

Segons la mateixa Instrucció del CatSalut 07/2017 les responsabilitats són aquestes:

8.1. Entitats prestadores de serveis de transport sanitari

Sense perjudici del que estableix l’Ordre de 23 de juliol de 1997, per la qual s’aproven els estàndards de qualitat que han de complir les entitats prestadores de serveis de transport sanitari, les entitats esmentades han d’informar el pacient del dia i l’hora de recollida, i han de preveure l’arribada al centre sanitari de destinació amb una antelació suficient a l’hora prevista de programació que, amb caràcter general, no pot ser superior a trenta minuts.

Un cop finalitzada l’atenció sanitària programada, amb caràcter general, el temps d’espera del pacient per ser recollit no pot superar els trenta minuts.

L’entitat prestadora de serveis de transport sanitari ha de posar a disposició del pacient un telèfon per a la gestió de canvis d’horaris i gestió d’incidències. Aquest telèfon no pot suposar un cost addicional de trucada.

En els casos de transport sanitari no urgent no programat, l’entitat prestadora de serveis de transport sanitari ha d’informar el centre sanitari de la disponibilitat de recursos i la previsió de resposta. En qualsevol cas, la previsió de resposta esmentada no pot excedir els temps màxims que s’estableixen a l’apartat 5.2 d’aquesta Instrucció.

CatSalut. Instrucció 07/2017 Transport sanitari

I com a usuari que puc fer si tinc queixes del transport sanitari?

El CatSalut diu on es pot reclamar o fer un suggeriment:

 • Al mateix centre sanitari.
 • Al CatSalut al territori: a través de les regions sanitàries.
 • Per Internet. Si no us voleu desplaçar, també hi ha la possibilitat de fer una reclamació en línia. Enllaç per a fer la reclamació.

L’opció més còmoda, i la que ens assegura que la reclamació arribi on ha d’arribar és a través d’internet. Però també, es pot fer arribar al Síndic de Greuges, potser aquesta és la més efectiva, i la menys controlada per part d’algunes mans a les quals no interessa que surtin a la llum tantes queixes.

Des de Salvem les Ambulàncies, ens podeu fer arribar qualsevol queixa relacionada amb el transport sanitari. Ho podeu fer al final d’aquesta pàgina omplint el formulari. Us assegurem que les farem arribar allà on pertoca.

Concurs públic del transport sanitari a Catalunya

Per si tot això no fos suficient, per a poder optar a fer el transport sanitari que genera el CatSalut, les empreses s’han de presentar al concurs públic (Licitació del concurs públic TS/14 del transport sanitari) que l’administració treu cada cert temps. I les empreses de taxis, tan autònoms com societats de taxi, no s’han presentat a cap mena de concurs públic per a poder optar a fer el transport sanitari que genera el CatSalut. Així que podríem pensar que els taxis i la mateixa administració, presumptament, fa un ús fraudulent dels diners públics que es destinen als taxis per fer de transport sanitari disfressat de rescabalament.

L’any 2016, i tal com està reflectit a la memòria de l’any 2016 de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, a la pàgina 76, es van destinar 4.037.967,88 euros en concepte de desplaçaments. Una quantitat superior a la destinada a les ambulàncies per a fer el transport sanitari de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre.

On està el concurs públic per optar a aquests 4 milions d’euros l’any 2016 que la Regió Sanitària de les Terre de l’Ebre destina coma despesa de lliuraments per desplaçaments per ABS del territori de residència dels usuaris? Podríem dir que, presumptament, s’està fent un ús fraudulent de fons públics?

Formulari per a les queixes del transport sanitari

Omple el següent formulari. T’assegurem que tractarem les dades amb confidencialitat.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Nom
Si us plau, introdueix el teu nom i cognoms.
Correu Electrònic
Si us plau, introdueix el teu correu electrònic, així ens podem comunicar.
¿Para qué departamento tiene usted una sugerencia?
Marca l’opció que més t’interessi.
Descriu quina és la queixa, suggeriment o denúncia que ens vols fer arribar.
Tractament de les dades
Marca l’opció que més t’interessi.
Comparteix-me

2 comentarios en «Perquè el transport sanitari no el pot fer un taxi»

 1. Hospital comarcal d’Igualada, sortida d’urgències a domicili de nit donent 6 hores d’espera per que vingui l’ambulància per que a la comarca no hi ha cap vehicle i te que venir de fora de la comarca.
  Pacients de fora de la provincia (desde lleida) ha fa molts anys que venant amb taxi a fer visita médica i aquest servei està pagat per sanitat ja que de la zona on vrnsnt no hi ha prous vehicles sanitaris que puguin cobrir els serveis.

  Responder
  • Hola Josep
   El que passa a les nits és la tònica arreu de Catalunya, no només a l’hospital d’Igualada. Les empreses de transport sanitari (ambulàncies) subcontractades pel Departament de Salut s’han de regir per la “Instrucció 07/2017 del Transport Sanitari” i tal com diu en el punt 5.2 – apartat b)

   “Transport sanitari no urgent i no programat: en el cas que s’hagi de realitzar en un temps determinat i no previst (alta d’urgències, retorn de prova diagnòstica a un altre centre, etc.). Aquest tipus de transport s’ha de realitzar en un temps màxim de 2 hores des de la seva demanda o sol·licitud.”

   Per tant, no poden tardar més de 2 hores. I si tarden, els usuaris han de fer una queixa al mateix centre, i omplir el formulari del CatSalut.

   També dir que el problema dels taxis fent el transport sanitari no és exclusiu a Terres de l’Ebre, però sí que és, potser, el més escandalós en quantitat econòmica a Catalunya.

   Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.